Contact

CSI Secretariat
  • Jie Yao
  • Telephone: +86-10-69156451
  • Address: No. 5 Dongdan Santiao Street Beijing 100005, China
  • Email: jie.yao@csi.org.cn