Council

President

Secretary-general

Executive Council

Xuetao Cao Tongxin Chen Yiwei Chu Chen Dong Ying Du
Wei Hong Bo Huang Guosheng Jiang Zhengfan Jiang Dajin Li
Zhanguo Li Qianjin Lu Yanrong Lu Baoen Shan Guixiu Shi
Bing Sun Hui Wang Fusheng Wang Qingqing Wang Xiaoning Wang
Xiaomei Wang Lin Wei Haiming Wei Li Wu Xiongwen Wu
Yuzhang Wu Sidong Xiong Huaxi Xu Angang Yang Yongguang Yang
Zhi Yao Zhinan Yin Ping Yu Yu Zhang Jiyan Zhang
Lining Zhang Minghui Zhao Yongxiang Zhao Limin Zheng Rongbin Zhou

Council

Jiang Cao Xuetao Cao Lihua Chen Tongxin Chen Xiangjun Chen
Xueling Chen Yongwen Chen Yiwei Chu Yudong Cui Zhao Cui
Hongxin Deng Jianbing Ding Chen Dong Ying Du Kai Duan
Yingyuan Fu Chengjiang Gao Chunfang Gao Yang Gao Hongquan Guan
Mei Han Wei Hong Xueqiang Hu Bo Huang He Huang
Jian Huang Xiaolun Huang Yanhong Ji Guosheng Jiang Zhengfan Jiang
Liping Jin Jun Ju Jing Leng Dajin Li Fuguang Li
Rong Li Xiaojun Li Yangqiu Li Zhanguo Li Hong Ling
Jun Liu Longding Liu Yanhong Liu Xiaomei Lu Qianjin Lu
Yanrong Lu Changlong Lv Ling Lv Yuanfang Ma Weiping Min
Bing Ni Junqi Niu Jianpin Pan Zhihai Qin Xiaoyan Qiu
Xun Qu Biqiong Ren Baoen Shan Fenping Shan Meixiang Sang
Jianzhong Shao Zonghong Shao Lisong Shen Yi Shi Guixiu Shi
Yanchun Shi Chuanping Si Wen Su Bing Sun Erwei Sun
Ying Sun Baolong Wang Fusheng Wang Huamin Wang Hui Wang
Lixin Wang Qingqing Wang Wei Wang Xiliang Wang Xianghui Wang
Xiaoning Wang Xiaomei Wang Ying Wang Yongfu Wang Haiming Wei
Lin Wei Li Wu Xiongwen Wu Yuzhang Wu Lijun Xiao
Yu'an Xie Sidong Xiong Junfa Xu Lin Xu Huaxi Xu
Angang Yang Dongliang Yang Xiangping Yang Yongguang Yang Zhi Yao
Zhinan Yin Ping Yu Zhimin Zhai Baojun Zhang Jiyan Zhang
Lining Zhang Yi Zhang Yu Zhang Tao Zhang Xiaolian Zhang
Jiuda Zhao Minghui Zhao Ruijing Zhao  Yongxiang Zhao Yong Zhao
Yueran Zhao Fang Zheng Guoguang Zheng Kuiyang Zheng Limin Zheng
Shaojiang Zheng Yongtang Zheng Hong Zhou Jie Zhou Lian Zhou
Rongbin Zhou Sufang Zhou Yizhou Zou Li Zuo

Yun Chen Zhexiong Lian Chunhong Ma Cuiqing Ma Chunfeng Qu
Hong Tang Lilin Ye Sheng Yong Yuanqiang Zheng Zhu Zeng
Liping Zhong