Professional Branch Committees

 • Basic Immunology Committee
  Chair:Prof. Li Wu
  • School of Medicine, Tsinghua University
  • wuli@tsinghua.edu.cn
 • Hematological Immunology Committee
  Chair:Prof. Daobin Zhou
  • Peking Union Medical College Hospital
  • zhoudb@pumch.cn
 • Clinical Immunology Committee
  Chair:Prof. Zhanguo Li
  • Peking University People's Hospital
  • li99@bjmu.edu.cn
 • Committee for Tumor Immunology & Bio-therapy
  Chair:Prof. Yi Zhang
  • The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
  • yizhang@zzu.edu.cn
 • Infectious Immunology Committee
  Chair:Prof. Fusheng Wang
  • Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital
  • fswang302@163.com
 • Neuro-immunology Committee
  Chair:Prof. Xueqiang Hu
  • Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
  • huxueqiangqm@qq.com
 • Nomenclature Committee
  Chair:Prof. Angang Yang
  • School of Basic Medical Sciences, Air Force Medical University
  • agyang@fmmu.edu.cn
 • Reproductive Immunology Committee
  Chair:Prof. Dajin Li
  • Shanghai Medical College, Fudan University
  • djli@shmu.edu.cn
 • Traditional Chinese Medicine Immunology Committee
  Chair:Prof. Liang Liu
  • Macau University of Science and Technology
  • lliu@must.edu.mo
 • Transplantation Immunology Committee
  Chair:Prof. Quanxing Wang
  • Naval Medical University
  • wangqx@immunol.org
 • Veterinary Immunology Committee
  Chair:Prof. Xiaomei Wang
  • Harbin Veterinary Research Institute, CAAS
  • wangxiaomei@caas.cn
 • Cutaneous Immunology Committee
  Chair:Prof. Qianjin Lu
  • Hospital for Skin Diseases, Institute of Dermatology, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College
  • qianlu5860@pumcderm.cams.cn